Condicions generals

TERMES I CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA PLATAFORMA "BUSUP"

 

1. OBJECTE

 

1.1. L'accés i ús de la plataforma informàtica denominada BusUp (d’ara endavant, la “Plataforma”) els ofereix la companyia de nacionalitat espanyola “BUSUP ESPAÑA MOBILITY, S.L.”, amb domicili social a l'avinguda de la Marina, número 1, codi postal 08830 de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 45608, foli 75, full B-493484, i proveïda del NIF B67002527 (d’ara endavant, “BusUp”).

 

1.2. Per a qualsevol qüestió o dubte que estigui relacionat amb l'accés i ús de la Plataforma o amb aquests Termes i Condicions d'Accés i Ús (d’ara endavant, els “Termes i Condicions”) pot enviar un correu electrònic amb la sol·licitud i les dades de contacte a l'adreça següent: info@busup.com. A més, pot contactar amb BusUp enviant la sol·licitud i les dades de contacte per correu ordinari a l'adreça postal següent: Avinguda de la Marina, 1, 08830, Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Espanya.

 

 

1.3. Als efectes d'aquests Termes i Condicions, s'entén com a usuari qualsevol persona que accedeixi i navegui per la Plataforma, independentment de si l'accés s'efectua i es formalitza mitjançant l'emplenament de formularis de registre i/o es fa servir qualsevol dels serveis que la Plataforma ofereix, sigui gratuït o subjecte al pagament d'una quantitat determinada (d’ara endavant, l'“Usuari”).

 

2. ACCEPTACIÓ D'AQUESTS TERMES I CONDICIONS PER L'USUARI

 

2.1. L'accés i la navegació per la Plataforma implica automàticament l'acceptació expressa d'aquests Termes i Condicions per l'Usuari, per la qual cosa les persones que accedeixin i naveguin per la Plataforma s'obliguen a complir-les i respectar-les sota la seva exclusiva responsabilitat. Per això, si no està conforme amb les consideracions detallades en els Termes i Condicions, li preguem que no faci ús de la Plataforma, ja que qualsevol ús que faci de la Plataforma o dels serveis, les eines i els continguts que aquesta inclou implica l'acceptació expressa dels termes legals recollits en aquest text.

 

2.2. Per tal d'obtenir més eficiència en l'ús de la Plataforma, BusUp pot denegar o restringir l'accés a Usuaris que no respectin aquests Termes i Condicions sense necessitat d'una notificació prèvia.

 

2.3. Aquests Termes i Condicions els pot modificar BusUp en qualsevol moment sense avisar, quan es consideri convenient, oportú o necessari per optimitzar i/o adequar la regulació de l'accés i ús de la Plataforma. Una vegada introduïda l'esmentada modificació, si l'Usuari segueix accedint i fent servir els serveis, els continguts o les eines de la Plataforma s'entén que accepta aquestes modificacions; altrament s'ha d'abstenir de fer-la servir. 

 

2.4. Així mateix, BusUp pot oferir, a través de la Plataforma i/o l'adreça electrònica proporcionada per part de l'Usuari al formulari de registre corresponent, promocions temporals o especials, d'àmbit col·lectiu o personalitzat, adreçades a determinats tipus d'Usuari, aplicables als seus serveis. Les ofertes promocionals estan clarament identificades i explicades, juntament amb les condicions per accedir-hi i amb una menció expressa als supòsits exclosos. Les ofertes promocionals temporals prevalen sobre aquests Termes i Condicions en tot el que aquests no s'hi oposin, i continua plenament vigent el que disposen els presents Termes i Condicions en tot allò que no contradigui les ofertes promocionals.

 

2.5. Sense perjudici d'aquests Termes i Condicions, BusUp pot establir determinades condicions particulars, que són de compliment obligat per a l'accés i ús d'alguns dels serveis que ofereix la Plataforma. En cas que s'acordin condicions particulars, i, hi hagi contradicció entre aquestes condicions i aquests Termes i Condicions, prevalen les condicions particulars, i continua plenament vigent el que disposen aquests Termes i Condicions en tot allò que no contradigui les condicions particulars.

 

2.6. A més d'aquests Termes i Condicions, per a l'accés i ús de la Plataforma, l'Usuari ha d'acceptar amb caràcter previ la Política de Privacitat disponible per consultar a la Plataforma, així com la clàusula que autoritza BusUp al tractament de les seves dades de caràcter personal.

 

3. BREU DESCRIPCIÓ DE LA PLATAFORMA I FINALITAT D'ÚS

 

3.1. La Plataforma està configurada com una plataforma tecnològica, adreçada tant a dispositius de taula com a dispositius mòbils, i té com a finalitat oferir als Usuaris l'accés i, si escau, la reserva i contractació (d’ara endavant, els “Serveis de Tecnològics”), de diversos serveis de transport discrecional de viatgers per carretera (d’ara endavant, els “Serveis de Transport”), l'execució tècnica dels quals recau en terceres entitats transportistes independents a BusUp (d’ara endavant, els “Operadors de Transport”).

 

3.2. Per tal de facilitar la contractació dels Serveis de Transport, la Plataforma posa a disposició dels Usuaris un conjunt d'eines tecnològiques que permeten, entre d'altres, remetre sol·licituds dels Serveis de Transport, configurar preferències per al filtratge i rebre aquestes sol·licituds per part de BusUp.

 

3.3. Amb caràcter addicional, els Usuaris poden tenir accés a una oferta variada de proveïdors, productes i serveis que BusUp, si escau, decideixi oferir en cada moment. En cas de contractar els Serveis de Transport a través de la pàgina específica d'un proveïdor, producte o servei concret creades a aquest efecte, la contractació es regeix pels termes i condicions que, en cada cas, es defineixin de forma específica i particular per a la pàgina referida. Aquests termes i condicions específics prevalen sobre els presents sense perjudici que aquests Termes i Condicions siguin aplicables en tot allò que no es contradigui amb els termes i condicions particulars de cada oferta i/o promoció, d'un proveïdor, producte o servei ofert de forma específica i particular.

 

3.4. Sense perjudici del que s'ha esmentat anteriorment, BusUp queda facultada per modificar en qualsevol moment i sense avisar el contingut i les funcionalitats de la Plataforma, eliminant-les, modificant-les, afegint-ne de noves o subjectant-les a condicions específiques, així com per modificar-ne el disseny, la imatge, la presentació i la configuració, sense que això suposi l'alteració dels acords o de la relació comercial entre BusUp i l'Usuari.

 

3.5. Per poder accedir a la Plataforma, s'ha de tenir necessàriament un ordinador de taula, un dispositiu mòbil i/o tauleta tàctil, amb les especificacions i configuracions tècniques necessàries perquè la Plataforma funcioni adequadament i amb connexió a Internet. Les despeses relatives a la connexió són per compte exclusiu de l'Usuari. 

 

3.6. Si fora necessari interrompre o modificar els Serveis Tecnològics de la Plataforma, BusUp es reserva el dret de fer-ho sense avisar i sense assumir cap responsabilitat davant els Usuaris ni davant tercers. 

 

4. CONDICIONS D'ÚS DE LA PLATAFORMA

 

4.1. Continguts

 

4.1.1. A través de la Plataforma, BusUp facilita a l'Usuari l'accés a un ventall de continguts, d'informació i de dades amb relació als Serveis de Transport (d’ara endavant, els “Continguts”). BusUp es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació, la configuració i la ubicació de les diferents seccions de la Plataforma, així com dels seus Continguts.

 

 

4.2. Accés i ús de la plataforma

 

4.2.1. L'accés a la Plataforma està limitat a persones físiques majors de catorze (14) anys. Malgrat el que s'ha esmentat anteriorment, l'accés a determinats Continguts i/o la participació en determinades promocions que puguin ser ofertes per BusUp poden estar limitats a majors d'edat o menors emancipats, segons el que disposin les corresponents condicions particulars establertes a aquest efecte.

 

4.2.2. Amb caràcter general, l'Usuari pot accedir a la Plataforma de forma lliure i gratuïta. L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i ús de la Plataforma té lloc lliurement i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. BusUp no és, en cap cas, responsable de l'ús que l'Usuari i/o tercers puguin fer de la Plataforma, ni dels danys i perjudicis que se'n puguin derivar.

 

4.2.3. El correcte comportament dels Usuaris és un element essencial per al bon funcionament de la Plataforma i a fi de bé dels Serveis de Transport. L'Usuari declara sota la seva exclusiva responsabilitat que actua complint la normativa aplicable, de forma responsable, respectuosa, diligent i amb tota la bona fe.

 

4.2.4. A continuació, es detalla el codi de conducta que els Usuaris han de complir per accedir i fer servir la Plataforma, així com per utilitzar els Serveis de Transport i s'hi adverteix expressament que el compliment del que es descriu a continuació és una condició essencial per a la utilització de la Plataforma i la prestació efectiva a favor seu dels Serveis de Transport. 

 

4.2.5. L'Usuari té expressament prohibit tenir les conductes identificades a continuació:

 

a) Fer servir la Plataforma, de forma contrària als principis que estableixen aquests Termes i Condicions. 

 

b) Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la Plataforma.

 

c) Fer servir la Plataforma per a fins diferents als que li són propis.

 

d) Accedir o intentar accedir a recursos restringits de la Plataforma.

 

e) Fer servir la Plataforma amb fins o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que estableixen aquests Termes i Condicions, a la bona fe i a l'ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar o impedir la utilització normal o el gaudi de la Plataforma.

 

f) Provocar danys a la Plataforma o als sistemes dels seus proveïdors o de qualssevol altres tercers.

 

g) Fer servir la Plataforma d'una forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat, a l'ordinador d'un tercer o a la Plataforma. 

 

h) Introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes de BusUp, els Usuaris i/o qualssevol altres tercers.

 

i) Fer servir la Plataforma per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials o de qualsevol material de caràcter difamatori, ofensiu, racista, vulgar, denigrant, pornogràfic, o de naturalesa obscena o amenaçadora o que pugui causar molèstia a qualsevol persona.

 

j) Intentar accedir, fer servir i/o manipular les dades de BusUp, dels Usuaris i/o de qualssevol altres tercers.

 

k) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es tingui l'autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.

 

l) Obtenir o intentar obtenir els Continguts utilitzant, per fer-ho, mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte.

 

m) Registrar-se i/o crear a la Plataforma identitats falses, actuar en nom de tercers sense el poder o la legitimació suficient i/o suplantar la identitat d'altri.

 

n) Infringir drets de tercers, en especial, drets de propietat industrial o intel·lectual.

 

o) Faltar a la veritat, falsificar documents, signatures, infringir les lleis, reglaments o normativa d'aplicació.

 

p) Manipular o alterar les eines de la Plataforma per comercialitzar amb tercers o altres Usuaris en forma diferent de la que indiquen aquests Termes i Condicions.

 

q) No respectar les normes i els processos predeterminats per a l'accés i ús de la Plataforma, usar mètodes que puguin causar danys a la Plataforma o als sistemes de tercers.

 

r) Abocar opinions, comentaris o manifestacions als fòrums públics de la Plataforma que BusUp posa a disposició dels Usuaris i que puguin resultar ofensius, vexatoris, injuriosos, difamatoris, il·legals o causar qualsevol tipus de dany o perjudici a persones físiques o jurídiques. En cap cas BusUp és responsable de cap d'aquestes opinions, comentaris o manifestacions. Sense perjudici d'això, BusUp adopta les mesures correctives que siguin al seu abast per evitar o eliminar aquest tipus d'opinions o de manifestacions sempre amb el benentès que l'estat de la tècnica i els mitjans de què disposa BusUp no possibiliten una monitorització i vigilància constant dels continguts dels fòrums públics.

 

s) Fer servir la Plataforma de manera que constitueixi una vulneració dels drets de BusUp i/o de qualsevol tercer.

 

t) Fer comunicacions en nom de BusUp.

 

u) Fer servir la Plataforma per transmetre material amb fins publicitaris o de promoció, incloent-hi correu brossa, correus electrònics en cadena o similars. L'Usuari no està autoritzat a fer referència a ofertes comercials.

 

v) Accedir sense autorització a qualsevol secció de la Plataforma, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor de BusUp ni als Serveis de Transport oferts a través de la Plataforma, mitjançant pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.

 

w) Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o l'autenticació de la Plataforma o de qualsevol xarxa que hi estigui connectada.

 

x) Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la Plataforma o en els sistemes o les xarxes de BusUp, així com en els sistemes i les xarxes connectades a la Plataforma.

 

y) Impedir el desenvolupament normal de qualsevol activitat disponible a través de la Plataforma o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o intentant alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, la participació o el funcionament, falsejant el resultat i/o fent servir mètodes de participació fraudulents, per qualsevol procediment i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri d'alguna manera la legalitat i/o aquests Termes i Condicions.

 

4.2.6. L'Usuari es compromet i s'obliga expressament a no fer servir la Plataforma ni a manipular o alterar les eines d'aquesta per transmetre informació ni comercialitzar amb material, productes o serveis de cap tipus o naturalesa que sigui il·legal, injuriós o difamatori ni per comercialitzar amb tercers o altres usuaris en forma diferent de la que s'indica als Termes i Condicions. 

 

4.2.7. En cas que l'Usuari tingui accés a informació confidencial es compromet a utilitzar-la exclusivament per a les finalitats per a què li ha estat revelada, respectant sempre aquesta confidencialitat. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a no fer servir la Plataforma per recollir dades de caràcter personal d'altres Usuaris;

 

4.2.8. L'Usuari únicament pot accedir a la Plataforma a través dels mitjans autoritzats per BusUp en cada moment a aquest efecte. És responsabilitat exclusiva de l'Usuari assegurar-se que ha baixat la Plataforma correcta al seu dispositiu mòbil i/o terminal informàtic.

 

4.2.9. BusUp no és, en cap cas, responsable en cas que l'Usuari no disposi d'un dispositiu compatible o hagi baixat una versió de la Plataforma incompatible amb el seu dispositiu.

 

4.2.10. BusUp, segons el seu propi criteri, pot donar per acabat l'accés a la Plataforma, de manera immediata, i sense necessitat de comunicació prèvia, si la conducta de l'Usuari no concorda amb aquests Termes i Condicions.

 

4.2.11. Per poder accedir a la Plataforma, s'ha de tenir necessàriament un dispositiu amb les especificacions tècniques i configuracions necessàries perquè la Plataforma funcioni adequadament, així com amb connexió a Internet. Les despeses relatives a la connexió a Internet esmentada són per compte exclusiu de l'Usuari i els mitjans necessaris per accedir a la Plataforma són de la seva plena responsabilitat.

 

4.3. Registre: Obtenció del compte d'Usuari

 

4.3.1. Per tenir accés a la Plataforma cal haver-se registrat prèviament seguint les instruccions que s'hi inclouen, a les quals es pot accedir a través de la pantalla inicial que permet entrar a la Plataforma i cal emplenar el formulari corresponent de registre en línia o, sinó, vincular el registre del compte d'usuari de la Plataforma al compte a la xarxa social Facebook, o a qualsevol altra xarxa social habilitada per part de BusUp a aquest efecte (d’ara endavant, el “Compte d'Usuari”)

 

4.3.2. Tant si es crea el Compte d'Usuari emplenant el formulari de registre com mitjançant la vinculació al compte d'usuari de Facebook o qualsevol altra xarxa social habilitada a aquest efecte, BusUp té accés a certa informació i dades. 

 

4.3.3. En qualsevol cas, es vincula el Compte d'Usuari a les dades d'accés que consten d'una adreça electrònica i una contrasenya (d’ara endavant, les “Dades d'Accés”) que s'utilitzen a partir de la creació del Compte d'Usuari per a l'inici de sessió a la Plataforma i per a l'accés als Serveis de Transport. 

 

4.3.4. L'Usuari garanteix sota la seva pròpia responsabilitat l'exactitud i la veracitat de la informació proporcionada a la Plataforma, que s'ha de mantenir actualitzada en qualsevol moment, eximint expressament a BusUp de les conseqüències i/o danys que la inexactitud i falsedat d'aquesta pugui originar a tercers o a l'Usuari. 

 

4.3.5. Les Dades d'Accés de l'Usuari són totalment personals i intransferibles, assignades únicament i exclusivament per a l'Usuari en qüestió i conformes a les dades personals d'identitat proporcionats durant el procés de registre, i el mateix Usuari es responsabilitza davant BusUp i davant qualsevol altre tercer de la correcta utilització, pèrdua i de la no transmissió ni divulgació a terceres persones físiques i/o jurídiques que no siguin aquest Usuari, llevat que aquesta persona estigui suficientment facultada per ell per contractar en el seu nom.

 

4.3.6. En el cas de qualsevol pèrdua o robatori de les Dades d'Accés, l'ús no autoritzat de la Plataforma o dels codis corresponents, així com en qualsevol altre supòsit de violació de seguretat de la Plataforma de què hagi tingut coneixement l'Usuari, aquest s'obliga a notificar aquesta incidència a BusUp immediatament. En aquest cas, l'Usuari pot sol·licitar que se li proporcioni un altre codi d'identificació i una altra clau per poder accedir a la Plataforma.

 

4.3.7. BusUp no assumeix l'obligació ni disposa dels mitjans tècnics per comprovar la identitat de qui es registra a la Plataforma. Per això, BusUp no és, en cap cas, responsable en cas d'usurpació de la identitat de l'Usuari.

 

4.3.8. BusUp es reserva el dret a rebutjar, segons el seu propi criteri, qualsevol sol·licitud de registre amb un contingut que no s'ajusti a les finalitats de la Plataforma, així com a donar de baixa i eliminar qualsevol Compte d'Usuari que no compleixi alguna de les obligacions que preveuen aquests Termes i Condicions, sense que l'Usuari en aquest cas tingui dret a reclamar res per l'eliminació del compte.

 

4.3.9. Una vegada facilitades les Dades d'Accés, l'Usuari accepta que és responsable de complir les normes i condicions establertes a la normativa vigent aplicable, incloent-hi però sense limitar-s'hi, en matèria de protecció de dades i de prestació de serveis de la societat de la informació, i BusUp queda exempta de qualsevol responsabilitat si l'Usuari no compleix les condicions esmentades. 

 

4.3.10. En el cas de pèrdua de la contrasenya vinculada al Compte d'Usuari, l'Usuari pot sol·licitar-ne un canvi. Per sol·licitar el canvi de contrasenya, l'Usuari ha d'entrar a l'apartat Has oblidat la contrasenya? quan iniciï la sessió. Una vegada dins l'esmentat apartat, l'Usuari pot introduir l'adreça electrònica vinculada al Compte d'Usuari, i rep un correu electrònic en què se li facilita una nova contrasenya per poder accedir a la Plataforma. 

 

4.3.11. BusUp pot, en qualsevol moment i a la seva plena discreció, bloquejar o cancel·lar el Compte d'Usuari, amb efecte immediat i sense avisar, per incompliment de qualsevol de les disposicions establertes en aquest document, així com rebutjar un nou registre, sent responsables els Usuaris de qualsevol dany o perjudici originat de l'incompliment d'aquests Termes i Condicions. 

 

5. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

5.1. Responsabilitat 

 

5.1.1. Per bé que l'execució tècnica dels Serveis de Transport la fan els Operadors de Transport, la responsabilitat directa sobre la prestació efectiva dels Serveis de Transport contractats pels Usuaris a través de la Plataforma davant els mateixos Usuaris recau sobre BusUp. No obstant això, BusUp no respon dels incompliments que no li siguin directament imputables als Operadors de Transport, ni dels produïts per cas fortuït, força major, i/o per atendre exigències legals o administratives. De la mateixa manera, no es fa responsable de les pèrdues d'enllaç dels seus transports amb altres transports, propis o aliens.

 

5.1.2. Tot el que s'ha exposat anteriorment, s'ha d'entendre sense que afecti la responsabilitat ni alteri els drets de l'Usuari que puguin, si escau, ser inherents a la seva condició de consumidor, que no es puguin excloure segons la legislació aplicable a aquest efecte.

 

5.1.3. BusUp es compromet a exigir el compliment per part dels Operadors de Transport dels requeriments expressos en matèria de seguretat en el transport, així com en l'àmbit laboral, d'acord amb la legislació vigent als països en què opera.

 

5.1.4. A aquest efecte, BusUp es compromet a exigir als Operadors de Transport el compliment de tots els requisits sectorials en matèria de transport que siguin obligatoris de conformitat amb la normativa sectorial vigent en cada moment i, en especial, amb els requeriments següents:

 

a) Disposar del justificant documental d'haver passat la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicle) corresponent al vehicle amb el qual s'efectua el Servei de Transport en qüestió.

 

b) Disposar del permís de circulació corresponent al vehicle amb el qual s'efectua el Servei de Transport en qüestió.

 

c) Disposar de la pòlissa d'assegurança obligatòria per a vehicles de motor corresponent al vehicle amb el qual s'efectua el Servei de Transport en qüestió.

 

d) Tenir la pòlissa d'assegurança d'ocupants i de responsabilitat civil il·limitada corresponent al vehicle amb el qual s'efectua el Servei de Transport en qüestió.

 

e) Disposar de les autoritzacions necessàries per a l'efectiva prestació i execució del Servei de Transport.

 

5.1.5. En cas que, per avaria del vehicle assignat, el Servei de Transport contractat per l'Usuari quedi interromput, o s'endarrereixi, per causes directament imputables a l'Operador de Transport, BusUp és responsable de resoldre la incidència, mitjançant la substitució del vehicle afectat tan aviat com sigui possible.

 

5.1.6. La responsabilitat pels danys o les pèrdues que pateixin els equipatges dels Usuaris en el transport ve determinada, limitada i quantificada de conformitat amb el règim que preveu la normativa aplicable sobre drets de passatgers en el transport amb autobús.

 

5.1.7. BusUp no és, en cap cas, responsable de la pèrdua, robatori o furt d'efectes personals dels Usuaris que tingui lloc, abans, durant o després de la prestació efectiva dels Serveis de Transport.

 

5.1.8. BusUp es compromet de manera expressa a exigir a l'Operador de Transport en qüestió el respecte dels horaris de sortida/inici dels Serveis de Transport contractats pels Usuaris. En aquest sentit, no es permet la pujada al vehicle assignat per efectuar el Servei de Transport en qüestió una vegada passada l'hora d'inici/sortida del Servei de Transport programat. En aquest sentit, BusUp recomana als Usuaris que es presentin amb una antelació mínima de quinze (15) minuts al punt de parada assenyalat per al Servei de Transport en qüestió.

 

5.1.9. Els Usuaris que ostentin la condició de persones amb mobilitat reduïda, abans de fer la sol·licitud de la reserva, han d'informar BusUp d'aquesta situació, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les seves característiques.

 

5.1.10. A aquests efectes, s'entén com a persona de mobilitat reduïda, qualsevol persona amb una mobilitat que es trobi reduïda per participar en el viatge per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i amb una situació que requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició dels altres participants en el viatge.

 

5.2. Tipologia de serveis

 

5.2.1. BusUp, entre els seus serveis, presta Serveis de Transport col·lectius a la demanda (d’ara endavant “Rutes a la Demanda”), organitzats per l'Usuari creador de la ruta de transport (d’ara endavant, l'“Organitzador de la Ruta”). En aquest cas, l'Organitzador de la Ruta pot, entre altres serveis, crear, reservar i pagar les Rutes a la Demanda, així com convidar els passatgers a unir-se a la ruta, compartir-hi el pagament, i gestionar el cobrament del pagament compartit del servei. 

 

5.2.2. Malgrat tot el que s'ha exposat anteriorment, BusUp també pot, quan ho consideri oportú, crear rutes predeterminades per a esdeveniments específics (d’ara endavant “Rutes Predeterminades”. En aquest cas, les Rutes Predeterminades creades per BusUp apareixen a la Plataforma BusUp i els Usuaris poden reservar-les amb el pagament del Servei de Transport directament. 

 

5.3. Clients Especials amb Contractes Personalitzats

 

5.3.1. BusUp pot celebrar contractes amb persones físiques i/o jurídiques que, a causa de la naturalesa i el volum de les seves necessitats de transport, estiguin interessades ​​i vulguin obtenir beneficis, per a si mateixes o per a altres usuaris potencials de la Plataforma, de Serveis de Transport personalitzats subministrats per BusUp (d’ara endavant, "Clients Especials"), en particular, sense limitació, l'establiment de termes específics de creació, gestió i comercialització de rutes de transport predeterminades adaptades a esdeveniments i la configuració especial de la Plataforma (d’ara endavant, "Contractes Personalitzats").

 

5.3.2. La celebració de Contractes Personalitzats amb BusUp per Clients Especials implica automàticament l'acceptació expressa d'aquests Termes i Condicions.

 

5.3.3. Els Clients Especials estan obligats a complir aquests Termes i Condicions i a respectar-los sota la seva exclusiva responsabilitat, sempre que això no sigui contrari o incompatible amb els termes i condicions dels Contractes Personalitzats celebrats amb BusUp, amb la Política de Privacitat disponible a la Plataforma de BusUp, amb els termes i condicions específics i les polítiques de privacitat creades per a tals Contractes Personalitzats o amb qualsevol disposició legal aplicable.

 

5.4. Reserva de les Rutes a la Demanda a través de la Plataforma 

 

5.4.1. En cas que un Servei de Transport sigui contractat (i pagat o, si escau, reservat) amb una antelació superior a set (7) dies naturals amb relació a la data d'inici d'aquest, la ruta seleccionada per al Servei de Transport en qüestió queda automàticament confirmada i, en el que és menester, garantida de manera automàtica a la seva contractació efectiva. No obstant això, en cas que aquest Servei de Transport reservat a través de la Plataforma en el termini esmentat no es pagui amb una antelació superior a set (7) dies naturals amb relació a la data d'inici d'aquest, la ruta seleccionada queda automàticament cancel·lada.

 

5.4.2. L'Usuari no pot contractar un Servei de Transport amb un antelació inferior a set (7) dies naturals amb relació a l'inici d'aquest. En aquest cas, l'Usuari ha de fer la corresponent consulta a BusUp, ja sigui via telefònica o correu electrònic al número o, si escau, a l'adreça de contacte que BusUp faciliti a l'Usuari a aquest efecte.

 

5.5. Viatgers

 

5.5.1. El nombre de viatgers transportats no pot ser superior al nombre de places autoritzades al vehicle reservat per al Servei de Transport en concret, cosa que significa que tots els menors computen a l'efecte de nombre de viatgers transportats.

 

5.5.2. Els menors de divuit (18) anys poden viatjar sols, sota la responsabilitat dels seus pares i/o tutors legals. Quan més del cinquanta per cent (50,00 %) de la capacitat del vehicle el conformin menors de divuit (18) anys, aquests han d'anar acompanyats de, com a mínim, un adult. En tots aquests casos, BusUp es reserva el dret de requerir les autoritzacions corresponents emeses pels progenitors o representants vàlids dels menors, així com denegar l'embarcament a aquells que no tinguin aquesta autorització.

 

5.5.3. En el cas de les Rutes a la Demanda, l'Organitzador de la Ruta pot dur a terme l'enviament d'invitacions amb un codi d'autorització prèviament enviat per BusUp a l'Organitzador de la Ruta (d’ara endavant, el “Codi d'Invitació”) a aquells viatgers (d’ara endavant,els “Usuaris Convidats”) que vulgui que facin ús del Servei de Transport creat per l'Organitzador de la Ruta fins a completar la capacitat del vehicle associat a aquest Servei. En aquests supòsits, BusUp no es responsabilitza de l'ús indegut d'aquestes invitacions, així que dona per tancada la capacitat del Servei de Transport una vegada aquesta sigui coberta pels Usuaris a través de la Plataforma. Per evitar problemes sobrevinguts, correspon a l'Organitzador de la Ruta la responsabilitat de gestionar adequadament l'enviament i eventual ús dels Codis d'Invitació.

 

5.5.4. BusUp es reserva el dret de denegar el transport a un viatger quan estimi que:

 

a) sigui necessari o convenient per motius de seguretat pública;

b) sigui necessari o convenient per complir les lleis o normes aplicables en un país d'origen, destí o de parada;

c) sigui necessari o convenient pel que fa a la conducta, estat, edat o condició mental o física del passatger;

d) sigui necessari o convenient per evitar dany, incomoditat o molèsties greus a altres passatgers o al conductor;

e) sigui necessari o convenient perquè el passatger hagi incomplert amb anterioritat i de manera reiterada les normes de BusUp;

f) el passatger hagi presentat algun document:

i. adquirit de forma presumptament il·legal,

ii. que hagi estat denunciat com a perdut o robat, o

iii. que sigui presumptament fals o contingui modificacions o alteracions de qualsevol tipus que no ha fet el transportista.

 

5.6. Prohibició de fumar

 

5.6.1. Queda absolutament prohibit fumar als vehicles en què BusUp presti el Servei de Transport.

 

5.7. Equipatges

 

5.7.1. L'Usuari té dret a transportar, de manera gratuïta, en cada transport fins a màxim de vint-i-cinc (25) Kg. d'equipatge. 

 

5.7.2. Referent a les mesures, no s'estipula un mida màxima exacta, però la suma dels tres costats (llargada, amplada i alçada) no ha de superar els 158 cm en cap cas (llargada + amplada + alçada < 158 cm màx.). 

 

5.7.3. El transport de bicicletes, taules de surf, esquís i qualsevol altre material de grans dimensions queda, en qualsevol cas, subjecte a la disponibilitat d'espai al vehicle assignat per l'Operador de Transport per al transport en qüestió. 

 

5.7.4. A aquests efectes, BusUp posa a disposició dels Usuaris una adreça electrònica perquè hi puguin consultar la disponibilitat d'espai per a aquest tipus d'equipatges: info@busup.com

 

5.7.5. Està prohibit el transport a l'habitacle de viatgers de qualsevol animal, a excepció de gossos d'assistència. Per al transport de petits animals de companyia és necessari fer una consulta prèvia via correu electrònic, que cal enviar a la mateixa adreça de correu electrònic esmentada a l'apartat anterior.

 

5.7.6. BusUp no es fa responsable dels danys físics o psicològics que el viatge pugui causar als animals que viatgin dins el vehicle.

 

5.8. Condicions de pagament i facturació

 

5.8.1. El preu total del Servei de Transport concret, contractat a través de la Plataforma, es notifica a l'Usuari a través de la Plataforma, amb caràcter previ i anterior al procés de reserva i pagament del Servei de Transport esmentat, perquè l'Usuari el confirmi i el validi de manera efectiva. 

 

5.8.2. El preu del Servei de Transport contractat a través de la mateixa Plataforma es cobra través d'aquesta, de manera automàtica, en el moment en què l'Usuari o, si escau, Usuaris, en facin el pagament, mitjançant les dades de la seva targeta, de crèdit o dèbit corresponent, facilitades via la passarel·la de pagaments incorporada a la Plataforma.

 

5.8.3. En el cas de les Rutes a la Demanda, el pagament del preu del Servei de Transport reservat per l'Usuari via la Plataforma es pot fer, en la seva totalitat, per l'Usuari que hagi fet la reserva, això és, l'Usuari Organitzador de la Ruta de cada Servei de Transport en concret o, pel contrari, es pot dividir el preu del Servei de Transport entre els passatgers que facin el viatge específic. 

 

5.8.4. En cas que l'Usuari Organitzador de la Ruta pagui tot el preu del Servei de Transport, l'Usuari paga el preu calculat per l'algoritme mitjançant la passarel·la de pagaments integrada en la Plataforma a aquest efecte. 

 

5.8.5. En el cas de dividir el preu que cal pagar pel Servei de Transport entre els diferents passatgers, l'Organitzador de la Ruta estableix el nombre de viatgers que formen part del Servei de Transport en qüestió i, a continuació, l'algoritme de la Plataforma calcula el preu corresponent per passatger. En aquest supòsit, l'Organitzador de la Ruta pot ostentar o no, la condició de passatger al Servei de Transport en qüestió, havent d'especificar tal circumstància en el moment d'establiment del nombre de passatgers i el preu per a cadascun d'ells.

 

5.8.6. En aquest sentit, una vegada calculat el preu per passatger del Servei de Transport corresponent, l'Organitzador de la Ruta, pot establir un preu per passatger diferent del que ha calculat l'algoritme, i l'Organitzador de la Ruta pot, si escau, obtenir un marge de benefici, que també es calcula per l'algoritme de la Plataforma.

 

5.8.7. Aquest marge de benefici només l'abona BusUp a favor de l'Organitzador de la Ruta en el cas de la realització efectiva del viatge reservat i organitzat per aquest. 

 

5.8.8. Una vegada creada la ruta, amb la seva corresponent modalitat de pagament, la Plataforma proporciona el Codi d'Invitació a l'Organitzador de la Ruta perquè els altres Usuaris que siguin passatgers de la ruta creada per aquest Organitzador, amb el qual, els esmentats Usuaris poden: (i) afegir-se a la ruta, (ii) obtenir tots els detalls relatius a la ruta, i (iii) fer el pagament de la part proporcional del preu del Servei de Transport que li correspongui segons el que hagi establert l'Organitzador de la Ruta. 

 

5.8.9. Malgrat tot el que s'ha exposat anteriorment, BusUp pot, quan ho consideri oportú, crear Rutes Predeterminades per a esdeveniments específics. En aquest cas, les Rutes Predeterminades creades per BusUp apareixen a la Plataforma de BusUp i els Usuaris poden reservar-les fent el pagament del Servei de Transport directament. 

 

5.8.10. En el cas de les Rutes Predeterminades creades per BusUp, aquestes només es poden reservar de manera efectiva fent el pagament efectiu del cost dels Serveis de Transport. 

 

5.8.11. Les Rutes Predeterminades poden ser cancel·lades lliurement per BusUp, amb un avís previ mínim de set (7) dies naturals des de la data de sortida, sempre que el percentatge mínim d'ocupació de la Ruta Predeterminada per BusUp no sigui assolit en el termini definit per BusUp per a tal efecte. En cas de cancel·lació, BusUp ha de reemborsar el preu pagat per l'Usuari en el moment de la reserva de la ruta, no existint, encara, dret a qualsevol altra compensació a l'Usuari o a tercers. 

 

 

5.8.12. El pagament, en qualsevol cas, el fan els Usuaris amb targeta financera de crèdit o dèbit: American Express, Visa, Maestro, MasterCard, UnionPay, ATM i/o MB Way són els únics mitjans de pagament que accepta la Plataforma.

 

5.8.13. D'acord amb el que disposa la Política de Privacitat, les dades de la targeta, ja sigui de dèbit o crèdit, facilitades al formulari de registre del Compte d'Usuari s'envien a l'empresa proveïdora de la passarel·la de pagaments i encarregada d'emmagatzemar aquestes dades corresponents a cadascun dels Usuaris.

 

5.8.14. En aquest sentit, l'Usuari es compromet i s'obliga expressament a complir els termes i condicions d'ús i a les polítiques de privacitat corresponents als llocs web de tercers a què, si escau, accedeixin a través d'enllaços proporcionats en el marc de la Plataforma.

 

5.8.15. Així mateix, totes les promocions i els descomptes, així com les seves condicions d'ús, estan disponibles a la Plataforma. BusUp es reserva el dret a restringir l'ús i a recuperar l'import de les promocions, invitacions i descomptes a aquells Usuaris que en facin un ús inadequat, il·lícit o abusiu. 

 

5.8.16. Està terminantment prohibit que un Usuari creï diferents comptes a la Plataforma o comparteixi un mètode de pagament electrònic amb altres Usuaris a fi de beneficiar-se indegudament de descomptes i invitacions, la qual cosa pot suposar la cancel·lació del Compte d'Usuari de la Plataforma, de forma temporal o permanent, segons BusUp consideri oportú en cada ocasió.

 

5.8.17. Les invitacions i els descomptes perden l'eficàcia tres (3) mesos després d'haver-se expedit. A més, BusUp es reserva expressament el dret de modificar, en qualsevol moment, els Termes i les Condicions inicials de les promocions i descomptes. Als efectes corresponents, es fa constar expressament que el valor de les invitacions o els descomptes pot, si escau, estar limitat a certes categories de vehicles.

 

5.8.18. L'Usuari autoritza expressament que BusUp expedeixi les factures corresponents als Serveis de Transports de manera electrònica en format PDF i processi l'enviament posterior via correu electrònic. En aquest sentit, aquestes factures es fan arribar a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari hagi facilitat a BusUp al formulari de registre de la Plataforma.

 

5.8.19. No obstant això, l'Usuari pot, en qualsevol moment, revocar aquesta autorització mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça accounting@busup.com i exigir l'expedició i la recepció, de manera gratuïta, de la corresponent factura en format paper.

 

5.9. Cancel·lacions i reemborsament

 

5.9.1. L'Organitzador de la Ruta pot cancel·lar una Ruta a la Demanda en qualsevol moment. Depenent del moment en què sigui cursada l'ordre de cancel·lació, l'Organitzador de la Ruta pot tenir o no dret a un reemborsament total o parcial del preu d'aquesta. 

 

5.9.2. En cas que l'Organitzador de la Ruta tingui dret a rebre un reemborsament del preu del Servei de Transport d'una Ruta a la Demanda amb pagament únic, BusUp es compromet a fer efectiu el reemborsament en benefici de l'Organitzador de la Ruta en el termini de quinze dies (15) naturals immediatament posteriors a la recepció de la sol·licitud de cancel·lació. 

 

5.9.3. En cas que l'Organitzador de la Ruta tingui dret a rebre un reemborsament del preu del Servei de Transport d'una Ruta a la Demanda amb pagament compartit, BusUp es compromet a fer efectiu el reemborsament en benefici de tots aquells Usuaris Convidats, i de l'Organitzador de la Ruta, que hagin efectuat el pagament de la ruta, en el termini de quinze dies (15) naturals immediatament posteriors a la recepció de la sol·licitud de cancel·lació. 

 

5.9.4. En cas que l'Organitzador de la Ruta cursi la cancel·lació del Servei de Transport d'una Ruta a la Demanda, amb una antelació mínima de quaranta-vuit (48) hores anteriors a l'hora de sortida del Servei de Transport esmentat, mitjançant l'enviament del correu electrònic corresponent a l'adreça info@busup.com, aquest té dret a percebre de BusUp un reemborsament del cent per cent (100,00%) del preu del Servei de Transport en qüestió, així com de la devolució del cent per cent (100,00%) del marge de benefici que aquest hagués aplicat.

 

5.9.5. En cas que l'Organitzador de la Ruta cursi la cancel·lació del Servei de Transport d'una Ruta a la Demanda, amb un antelació inferior a quaranta-vuit (48) hores però fins a vint-i-quatre (24) hores anteriors a l'hora de sortida del transport esmentat mitjançant l'enviament del correu electrònic corresponent a l'adreça info@busup.com, aquest té dret a percebre de BusUp un reemborsament del cinquanta per cent (50,00%) del preu del transport en qüestió, així com de la devolució del cent per cent (100,00%) del marge de benefici que aquest hagués aplicat.

 

5.9.6. En cas que l'Organitzador de la Ruta cursi la cancel·lació del Servei de Transport de Ruta a la Demanda, amb un antelació inferior a les vint-i-quatre (24) hores anteriors a l'hora de sortida del Servei de Transport esmentat mitjançant l'enviament del correu electrònic corresponent a l'adreça info@busup.com, aquest no té dret a percebre cap reemborsament del preu del transport en qüestió, però sí que té dret a la devolució del cent per cent (100,00%) del marge de benefici que aquest hagués aplicat.

 

5.9.7. Qualsevol reemborsament o devolució, tant del preu del Servei de Transport, com del marge de benefici, porta implícita la deducció dels costos de gestió de pagament, que poden variar en funció de l'import i de les tarifes aplicades per l'empresa proveïdora de la passarel·la de pagaments.

 

5.10. Rutes Predeterminades

 

5.10.1. No s'admeten devolucions ni sol·licituds de reemborsament de cap tipus en la compra de tiquets a Rutes Predeterminades.

 

5.11. Canvis 

 

5.11.1. L'Usuari que contracti un Servei de Transport d'una Ruta a la Demanda té dret a fer un canvi en la data, hora i/o vehicle corresponent al Servei de Transport en qüestió, si la sol·licitud de canvi es fa amb una antelació superior a les vint-i-quatre (24) hores anteriors a l'hora de sortida de l'esmentat Servei de Transport, i es remet per correu electrònic a l'adreça info@busup.com. Els canvis esmentats no comporten cap recàrrec i/o comissió, tot això sense perjudici de l'abonament de la diferència que, si escau, pugui haver-hi entre el preu dels Serveis de Transport en qüestió.

 

5.11.2. Així mateix, BusUp es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, els horaris, el recorregut i les parades de les Rutes Predeterminades. No obstant això, BusUp es compromet a avisar els Usuaris de qualsevol modificació amb una antelació superior a les vint-i-quatre (24) hores anteriors a l'hora de sortida de l'esmentat Servei de Transport. 

 

6. PROTECCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA

 

6.1. BusUp manté operativa la Plataforma durant tot l'any, les vint-i-quatre (24) hores del dia, sempre que l'estat de la tècnica ho permeti.

 

6.2. Així mateix, BusUp es reserva el dret de modificar o interrompre, totalment o parcialment, l'accés al sistema temporalment, quan ho requereixi el servei de manteniment, d'actualització o de reparació del sistema o el servidor d'Internet, sense necessitat d'haver-ho notificat a l'Usuari.

 

6.3. Si l'Usuari detectés alguna anomalia, interferències de tercers, errors del sistema o del funcionament de la Plataforma, ha de notificar-ho immediatament a BusUp perquè ho resolgui

 

7. ENLLAÇOS ENTRE PÀGINES WEB I COOKIES

 

7.1. Aquelles persones o entitats que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Plataforma (d’ara endavant, l'“Hiperenllaç”) han de complir les condicions següents:

 

7.2. L'Hiperenllaç únicament permet l'accés a la pàgina d'inici “home” de la Plataforma, però no pot reproduir-la de cap forma.

 

7.3. No es crea un “frame” sobre les pàgines de la Plataforma.

 

7.4. No es fan manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre BusUp, els seus directius, els seus empleats, els Serveis Tecnològics subministrats a través de la Plataforma, ni dels Serveis de Transport que s'hi ofereixen.

 

7.5. No es declara ni es deixa entendre que BusUp ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els corresponents Serveis Tecnològics i/o de Transport oferts o posats a disposició, en cada cas, des del pàgina web en què s'estableix l'Hiperenllaç.

 

7.6. Llevat d'aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no ha de contenir cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a BusUp.

 

7.7. La pàgina web en què s'estableixi l'Hiperenllaç no ha de contenir informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com continguts contraris a qualssevol drets de tercers. 

 

7.8. L'establiment de l'Hiperenllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre BusUp i el propietari del pàgina web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de BusUp dels seus continguts o serveis. 

 

7.9. BusUp posa a disposició dels Usuaris enllaços a fi de facilitar l'accés a la informació, els serveis informàtics i/o de transport i altres continguts disponibles a Internet. Els enllaços habilitats en aquesta Plataforma poden conduir l'Usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals BusUp no exerceix cap tipus de control. 

 

7.10. BusUp no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs o pàgines web a què es pugui accedir via els Hiperenllaços que hi ha a la Plataforma. 

 

7.11. BusUp assumeix, exclusivament, el deure de suprimir de la Plataforma, com més aviat millor possible, les informacions, els continguts o els serveis que atemptin contra qualsevol normativa aplicable d'acord amb la legislació vigent. Els Hiperenllaços que aquest web pugui contenir s'ofereixen, únicament, com a referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes que s'hi ofereixen. En cap cas, els enllaços esmentats es consideren una recomanació, un patrocini, o una distribució per part de BusUp de la informació, productes i/o serveis, o, en general, continguts de titularitat de tercers, oferts per aquests o en qualsevol forma divulgats per aquests. BusUp s'exonera de qualsevol responsabilitat en relació amb els serveis o productes oferts per aquests tercers davant qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que es puguin interposar amb relació a aquests.

 

7.12. L'Usuari accepta de manera expressa que, a fi de controlar la sessió dels Usuaris, BusUp utilitza cookies o qualssevol dispositius de seguiment de la navegació quan aquests naveguin per la Plataforma emmagatzemant i tractant aquestes cookies per a un correcte coneixement i seguiment de la utilització de la Plataforma. Més informació relacionada amb això es pot obtenir a la Política de Privacitat.

 

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

8.1. L'Usuari reconeix expressament, amb caràcter general, que la informació, signes, imatges, dissenys, logotips, animacions, vídeos, textos, així com els altres elements i continguts, incloent-hi els seus Serveis Tecnològics i aplicacions informàtiques, de la Plataforma estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de BusUp i/o de tercers titulars d'aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió a la Plataforma, per la qual cosa l'Usuari no té cap drets sobre aquests, llevat dels que, si escau, expressament es puguin arribar a reconèixer.

 

8.2. Els Usuaris que accedeixin a la Plataforma poden visualitzar la informació que inclou i efectuar baixades o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

 

8.3. En conseqüència, l'Usuari no està facultat per, a títol enunciatiu, però no limitador, distribuir, modificar, transformar, cedir, posar a disposició del públic o dur a terme qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada sobre els elements i continguts indicats anteriorment, incloent-hi els codis informàtics de qualsevol dels elements de la Plataforma.

 

8.4. L'Usuari és directament responsable de totes les conseqüències, danys i perjudicis que es derivin per a BusUp i/o qualsevol tercer de la infracció de qualsevol obligació inclosa en aquesta clàusula 8.

 

8.5. L'Usuari que faci l'enviament de qualsevol tipus de contingut a la Plataforma, assegura expressament que ostenta tots els drets necessaris per fer-ho, i BusUp queda exempt de qualsevol responsabilitat sobre el contingut i legalitat de la informació oferta.

 

8.6. L'Usuari reconeix a BusUp el dret de modificar els continguts introduïts per aquell a fi que s'adeqüin i siguin compatibles amb les característiques tècniques i estètiques de la Plataforma.

 

9. PROTECCIÓ DE DADES

 

9.1. Les dades personals que l'Usuari proporcioni via el formulari de registre del Compte d'Usuari s'integren en un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable la mateixa entitat BusUp. Aquest fitxer s'ha d'inscriure degudament davant les autoritats competents, quan això sigui legalment exigible. Per a més informació, consulti la Política de Privacitat.

 

10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 

10.1. Sense perjudici de les limitacions que estableix la legislació vigent, BusUp no es responsabilitza dels danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que es puguin derivar de la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com d'errors o omissions que puguin patir les informacions incloses a la Plataforma o altres continguts a què es pugui accedir a través d'aquesta i que tinguin com a origen fonts diferents a la mateixa BusUp.

 

10.2. BusUp no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut de la Plataforma per part dels Usuaris. Els Usuaris s'han d'abstenir de fer actes de qualsevol tipus que contravinguin la legislació aplicable.

 

10.3. BusUp no està obligada a reparar els danys o perjudicis, directes o indirectes, que siguin ocasionats per una informació incompleta, incorrecta i/o no veraç, subministrada en el marc de la Plataforma, així com tampoc no es fa responsable del comportament dels Usuaris, dels seus possibles incompliments i/o de les possibles situacions d'insolvència en què es puguin trobar.

 

10.4. BusUp no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la Plataforma i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pugui derivar de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la Plataforma i dels serveis tecnològics que hi ha habilitats, així com pels errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis tecnològics.

 

10.5. BusUp declina qualsevol responsabilitat pels danys informàtics o de qualsevol altra classe o naturalesa que la Plataforma pugui, si escau, ocasionar a l'Usuari en l'accés als Continguts de la Plataforma. Per això, BusUp no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'Usuari o de tercers.

 

10.6. Malgrat tot el que s'ha exposat anteriorment, BusUp es compromet a fer totes les accions que estiguin raonablement al seu abast per eliminar aquest virus o altres elements lesius, des del moment en què tingui en coneixement.

 

10.7. En cap cas, BusUp és responsable dels danys que pugui patir l'Usuari en cas que incompleixi els presents Termes i Condicions.

 

10.8. Amb la subscripció d'aquests Termes i Condicions, l'Usuari manifesta i garanteix expressament que mantindrà indemne BusUp, així com la seva societat matriu, administradors, socis, empleats, col·laboradors i assessors de qualssevol reclamacions que es puguin derivar de:

 

10.9. L'incompliment per part de l'Usuari d'aquests Termes i Condicions o de la normativa aplicable en el marc de la Plataforma i els Serveis de Transport que s'hi contracten.

 

10.10. L'incompliment o violació per part de l'Usuari de qualssevol drets de tercers, cosa que inclou a títol enunciatiu, però no limitador, els drets dels Operadors de Transport, conductors o vianants.

 

10.11. L'ús indegut de la Plataforma per part de l'Usuari.

 

11. NOTIFICACIONS

 

11.1. BusUp pot fer totes les notificacions i/o comunicacions que consideri oportunes a través d'un missatge general visualitzat a la Plataforma, en particular, relacionades amb modificacions a la Plataforma. 

 

11.2. BusUp pot també enviar per correu electrònic, a l'adreça facilitada per l'Usuari al formulari de registre del Compte de l'Usuari, missatges que consideri adequats, sempre que l'Usuari hagi autoritzat prèviament i expressament missatges amb aquest contingut al seu formulari de registre.

 

11.3. No requereixen consentiment previ i exprés per part de l'Usuari els missatges enviats per BusUp referents a la celebració o l'execució d'un contracte amb l'Usuari (no s'hi inclouen els missatges promocionals), a respostes a sol·licitacions i als drets de l'Usuari.

 

11.4. L'Usuari pot, en qualsevol moment, revocar les autoritzacions de notificació mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça unsubscribe@busup.com exigint el cessament de la recepció dels correus electrònics de notificacions i promocions.

 

11.5. L'Usuari pot fer totes les notificacions i/o comunicacions que consideri oportunes a BusUp en el marc de l'accés i la utilització de la Plataforma mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça identificada a continuació: info@busup.com.

 

12. CESSIÓ

 

12.1. L'Usuari no pot cedir els seus drets i obligacions dimanants d'aquests Termes i Condicions sense el consentiment previ exprés i escrit de BusUp.

 

12.2. BusUp pot cedir, sense necessitat de reclamar el consentiment previ de l'Usuari, aquests Termes i Condicions a qualsevol entitat inclosa dins el seu grup de societats, arreu del món, així com a qualsevol persona o entitat que la succeeixi en l'exercici del seu negoci per qualsevol títol.

 

13. BAIXA DEL COMPTE D'USUARI

 

13.1. L'Usuari pot donar de baixa el seu Compte d'Usuari de la Plataforma en qualsevol moment, per fer-ho ha d'enviar un correu electrònic a l'adreça unsubscribe@busup.com. Els Usuaris han d'indicar els motius pels quals volen deixar de fer servir la Plataforma.

 

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

14.1. Sense prejudici de les normes imperatives aplicables a cada país on BusUp operi, l'accés i la utilització de la Plataforma, així com la interpretació, el compliment i l'execució d'aquests Termes i Condicions estan subjectes al que estableixen les lleis espanyoles.

 

14.2. En cas que qualsevol condició o disposició d'aquests Termes i Condicions o l'aplicació de qualsevol condició o disposició a qualsevol persona o circumstància sigui considerada, parcialment o totalment, invalida, ineficaç o no executable per un tribunal competent, tal condició o disposició s'interpreta de manera que es pugui aplicar de conformitat amb la legislació vigent en el grau màxim permès per la llei. La invalidesa, ineficàcia o impossibilitat d'executar una condició o disposició no afecta qualsevol altra de les condicions o disposicions que es preveuen aquí, sempre que els objectius i l'economia d'aquests Termes i Condicions no es vegin afectats. 

 

14.3. Qualsevol controvèrsia sorgida com a conseqüència d'aquests Termes i Condicions o de l'ús de la Plataforma se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

AVÍS: Per la mera utilització o navegació a la pàgina web, o amb l'accés a l'aplicació informàtica de BusUp, se li atribueix la condició d'“Usuari”, sent obligatòria la lectura atenta de la següent “Política de Privacitat” que s'exposa a continuació. Tot això sense perjudici de la necessitat de facilitar el consentiment quan li sigui sol·licitat per a l'aportació de dades personals i/o la instal·lació de cookies.

 

1. Titularitat

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, “BUSUP TECHNOLOGIES, S.L.”, amb domicili social a l'Av. de la Marina núm. 1, Sant Boi de Llobregat (CP 08830) Barcelona, Espanya, i CIF número B-66864307 (d’ara endavant “BusUp”) com a empresa holding del grup BusUp (integrat per diverses empreses subsidiàries) i responsable del tractament de dades, vol informar als usuaris de la seva aplicació informàtica (d’ara endavant l'“Aplicació”) i del seu lloc web “www.busup.com” (“Lloc Web”) (d’ara endavant els “Usuaris”) sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè aquests puguin determinar lliurement i voluntàriament si volen facilitar a BusUp les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir sobre aquests amb motiu de l'accés i ús de l'Aplicació i del Lloc Web.

 

2. Objecte i finalitat de la recollida de dades personals i temps de conservació

Dades Personals són qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable; es considera identificable qualsevol persona física amb una identitat que es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d'identificació, dades d'ubicació, identificadors per via electrònica o un o diversos elements específics, característics de la seva identitat física, fisiològica, genèrica, psíquica, econòmica, cultural o social.

BusUp recull dades personals dels Usuaris, com són el nom, l'adreça, el número de telèfon i l'adreça electrònica (d’ara endavant les “Dades Personals ”) per diversos mitjans, com, per exemple, a través del formulari de registre de l'Aplicació i del Lloc Web. Llevat que s'indiqui el contrari i sense perjudici que el subministrament de les Dades Personals facilitades a BusUp és voluntari, la falta de subministrament d'aquestes Dades Personals pot impossibilitar a BusUp la celebració d'un contracte de prestació de serveis amb l'Usuari, a més d'afectar la qualitat dels serveis proporcionats per BusUp.

Les Dades Personals dels Usuaris s'inclouen en fitxers automatitzats de BusUp (que es notifiquen a les autoritats de control de dades de conformitat amb la llei) i s'utilitzen amb l'única finalitat de mantenir una relació adequada amb els Usuaris; facilitar-los l'accés al servei prestat per BusUp, prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i/o continguts oferts a l'Aplicació i al Lloc Web, així com per atendre adequadament qualsevol consulta o sol·licitud d'informació plantejada pels Usuaris i, si escau, per a l'enviament d'informació sobre els serveis o les activitats de BusUp que puguin ser de l'interès dels Usuaris. BusUp, en cap cas remet publicitat i comunicacions amb fins de venda o d'altres de naturalesa comercial als Usuaris sense que la sol·licitud prèvia o el consentiment exprés.

El període de temps durant el qual les dades personals s'emmagatzemen i conserven varia en funció de diversos factors, en particular, la durada de la inscripció de l'usuari a l'Aplicació i al Lloc Web. Hi ha requisits legals que obliguen a conservar les Dades Personals per un període de temps mínim. Així, i sempre que no hi hagi una exigència legal específica, les Dades Personals s'emmagatzemen i es conserven només pel període mínim necessari per a les finalitats que n'hagin motivat la recollida o el tractament posterior o, pel període de temps autoritzat per l'autoritat de control del respectiu país, que un cop acabat, s'eliminen les dades.

 

3. Drets dels Usuaris i la llei aplicable

BusUp respecta la legislació en matèria de dades personals aplicable als països en què opera, en particular, i sense limitar-s'hi:

ï A Espanya: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD) i els seus reglaments de desplegaments; Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de la LOPD; i Llei 34/2002, d'11 de juliol, sobre serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

ï A Portugal: Llei núm. 41/2004 de 18 d'agost sobre la privacitat en el camp de la comunicació electrònica i Llei núm. 67/98, de 26 d'octubre, sobre protecció de dades personals.

L'Usuari pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició al tractament de les seves Dades Personals, mitjançant una sol·licitud enviada a l'adreça electrònica següent: info@busup.com.

De la mateixa manera, si posteriorment, l'Usuari vol revocar el consentiment atorgat per rebre informació comercial via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà similar o equivalent, ho pot comunicar, en qualsevol moment, amb una sol·licitud enviada per correu electrònic a info@busup.com

En cas que l'usuari consideri que algun dret en matèria de dades personals ha estat violat pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control al seu país, en particular:

ï A Espanya: a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es)

ï A Portugal: La Comissió Nacional de Protecció de Dades (https://www.cnpd.pt)

 

4. Cookies

 

4.1. Definició

Cookie és un fitxer que es baixa a l'ordinador quan accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a un pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un Usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'Usuari. El navegador de l'Usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i sense perjudicar l'ordinador. Les cookies no contenen cap classe d'informació personal específica, i la majoria d'aquestes s'esborren del disc dur quan acaba la sessió de navegador (les denominades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten de manera estàndard les cookies i, independentment d'aquestes, permeten o impedeixen als ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el seu consentiment exprés – amb l'activació de les cookies al seu navegador – BusUp no enllaça a les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades durant el registre o la compra.

 

4.2. Tipologia

BusUp utilitza cookies amb l'objectiu d'emmagatzemar les dades recollides durant la navegació de l'Usuari per identificar correctament els Usuaris que visiten el Lloc Web i/o utilitzen l'Aplicació, recordar les seves preferències i proporcionar-los serveis personalitzats, fer un seguiment de la utilització del Lloc Web, així com millorar-ne la qualitat. Tanmateix, determinades àrees o serveis del Lloc Web poden no estar disponibles en cas que es rebutgi l'ús de cookies. BusUp utilitza, al Lloc web i a l'Aplicació, tant cookies pròpies com de tercers.

A continuació, es defineixen les diferents tipologies de cookies que BusUp fa servir:

¥ Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'Usuari la navegació a través d'un pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d'una comanda, fer la sol·licitud d'inscripció o de participació a un esdeveniment, fer servir elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

¥ Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'Usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris al terminal de l'Usuari com per exemple serien l'idioma, el tipus de navegador amb el qual accedeix al servei, la configuració regional des de la qual accedeix al servei, etc.

¥ Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'Usuaris i així fer el mesurament i l'anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per fer-ho se n'analitza la navegació a la nostra pàgina web, per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que oferim.

¥ Cookies de tercers: El Lloc Web i l'Aplicació poden utilitzar serveis de tercers proveïdors que, a compte de BusUp, recopilen informació amb fins estadístics d'ús del Lloc Web i de l'Aplicació per part de l'Usuari i per a la prestació d'altres serveis relacionats amb l'activitat de BusUp.
En particular, el Lloc Web i l'Aplicació utilitzen Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Per a la prestació d'aquests serveis, s'utilitzen cookies que recopilen la informació, incloent-hi l'adreça IP de l'Usuari, que és transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats al web Google.com. I incloent-hi la possible transmissió d'aquesta informació a tercers per raons d'exigència legal o quan aquests tercers processin la informació a compte de Google.

 

Els Usuaris poden acceptar o rebutjar l'ús de cookies i en conseqüència BusUp no és, en cap cas, responsable de qualssevol activitats de tractament dutes a terme per tercers en relació amb les Dades Personals recollides a través de les cookies introduïdes per aquests al Lloc Web o a l'Aplicació quan n'hagin acceptat l'ús.

 

BusUp només pot fer ús de la informació referent a l'Usuari continguda a les cookies derivades de la instal·lació/utilització de l'Aplicació o l'accés al Lloc Web per part de l'Usuari, si l'Usuari accepta expressament, i amb caràcter previ, el tractament de les dades i de la informació recollida en la forma i amb els fins anteriorment esmentats. A aquest efecte, l'Usuari pot accedir en qualsevol moment a la Política de Privacitat que accepta durant el procés de registre. També pot acceptar la Política de Privacitat, en qualsevol altre moment, quan visiti el Lloc Web o l'Aplicació. Si no vol que BusUp utilitzi aquesta informació, pot canviar la configuració de les cookies al navegador en qualsevol moment.

 

4.3. Desactivació

L'Usuari reconeix la possibilitat de rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a aquest efecte al seu navegador. Per bé que aquesta opció de bloqueig de cookies al navegador pot no permetre-li l'ús ple de totes les funcionalitats del Lloc Web o de l'Aplicació.

L'Usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip amb la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador, iphone, smartphone o qualsevol altre dispositiu electrònic apte per fer-ho.

Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb BusUp a info@busup.com

 

Què comporta desactivar les cookies? Perquè l'Usuari entengui l'abast que pot arribar a tenir el fet de desactivar les cookies es recullen a continuació els exemples següents:

¥ No podrà compartir continguts d'aquest web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

¥ El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals.

¥ No podrà accedir a l'àrea personal d'aquest web, com per exemple El meu perfil o Les meves rutes.

¥ Botigues en línia: Li serà impossible fer compres en línia.

¥ No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com la franja horària, la divisa o l'idioma.

¥ El Lloc Web no podrà fer analítiques web sobre visitants i trànsit al web, cosa que dificultarà que el web sigui competitiu.

¥ El web tampoc no podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica contingut brossa.

¥ Totes les xarxes socials fan servir cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

 

4.4. Eliminació

Es poden eliminar les cookies? Sí. No només eliminar, també bloquejar, de manera general o particular per a un domini específic. Per eliminar les cookies d'un lloc web l'Usuari ha d'anar a la configuració del seu navegador i allà localitzar-hi les cookies associades al domini en qüestió i eliminar-les.

 

4.5. Configuració

A continuació, s'indica el mode d'accés a una cookie determinada del navegador Google Chrome  (pot variar en funció de la versió del navegador):

1 Accedeixi a “Configuració” o “Preferències” amb el menú “Arxiu” o bé clicant la icona de personalització que apareix dalt a la dreta.

2 Seleccioni l'opció “Mostrar opcions avançades”.

3 Vagi a “Privacitat, Configuració de contingut”.

4 Seleccioni “Totes les cookies i les dades de llocs”.

5 Hi apareix una llista amb totes les cookies ordenades per domini. Per facilitar la localització de les cookies d'un determinat domini introdueixi parcialment o totalment l'adreça al camp “Cercar cookies”.

6 Després de fer aquest filtre apareixen en pantalla una o diverses línies amb les cookies del web sol·licitat. Seleccioni la/es que vulgui i cliqui la “X” per eliminar-les.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer  (pot variar en funció de la versió del navegador) segueixi aquests passos:

1 Vagi a “Eines, Opcions d'Internet”.

2 Faci clic a “Privacitat”.

3 Mogui el lliscador fins a ajustar el nivell de privacitat que vulgui.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox (pot variar en funció de la versió del navegador) segueixi aquests passos:

1 Vagi a “Opcions” o “Preferències” segons el seu sistema operatiu.

2 Faci clic a “Privacitat”.

3 A Historial, triï “Utilitzar una configuració personalitzada per a l'historial”.

4 Quan vegi l'opció Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a OSX segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

1 Vagi a “Preferències”, després “Privacitat”.

2 En aquest lloc hi ha l'opció “Bloquejar cookies” perquè ajusti el tipus de bloqueig que vol fer.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a iOS segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

1 Vagi a “Ajustos”, després “Safari”.

2 Vagi a “Privacitat i Seguretat”, hi ha l'opció “Bloquejar cookies” perquè ajusti el tipus de bloqueig que vol fer.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

1 Executi el navegador i cliqui la tecla “Menú”, després “Ajustos”.

2 Vagi a “Seguretat i Privacitat”, hi ha l'opció “Acceptar cookies” perquè activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

1 Obri Internet Explorer, després Més, després Configuració.

2 Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.

 

 

5. Menors de 14 anys

L'Aplicació i el Lloc Web estan adreçats exclusivament a Usuaris majors de 14 anys, i per tant, queda restringida l'entrada i ús als menors de 14 anys. Sense perjudici del que s'ha exposat anteriorment, BusUp es reserva el dret de verificar, pels mitjans que consideri més oportuns, l'edat real de qualsevol Usuari.

Si hi ha la sospita que un Usuari de l'Aplicació i/o del Lloc Web és menor de 14 anys, i que ha falsejat les dades que es requereixen per accedir-hi, BusUp pot denegar-li l'accés als serveis oferts.

 

6. Prestació de serveis per part de tercers

Les dades recollides s'emmagatzemen amb les mesures de confidencialitat i seguretat legalment establertes, i no se cedeixen ni es comparteixen amb empreses o entitats alienes al responsable del web. No obstant això, BusUp, com a responsable del fitxer, pot requerir posar les Dades Personals o una part d'aquestes a disposició de tercers prestadors de serveis, com, per exemple, els operadors de serveis de transport col·lectiu que facin el servei de transport, altres empreses propietat del grup empresarial a què pertany BusUp, empreses informàtiques i proveïdors de pagament, com ara Stripe, Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Union Pay, ATM and / or MB Way, que poden estar localitzades a l'Espai Econòmic Europeu o en altres països, alguns dels quals poden no oferir un nivell de protecció equivalent al que hi ha a l'Espai Econòmic Europeu perquè l'Aplicació i el Lloc Web es mantinguin i funcionin adequadament, així com per gestionar els pagaments abonats per l'Usuari per l'ús del servei contractat a través de l'Aplicació. Els Usuaris autoritzen expressament la transferència de les seves Dades Personals a aquests tercers que ostenten la condició d'encarregat del tractament de les dades, amb les finalitats que s'han indicat més amunt.

Al Lloc Web o a l'Aplicació pot trobar enllaços d'accés a altres llocs web que són aliens a BusUp. La disponibilitat d'aquests enllaços es fa de bona fe, i BusUp no és responsable de la recollida i el tractament de dades personals efectuats en aquests llocs web, ni de l'exactitud, la credibilitat i la funcionalitat de llocs web pertanyents a tercers.

 

7. Seguretat

BusUp manifesta i garanteix que en qualsevol moment duu a terme tots els seus esforços per mantenir la seguretat i confidencialitat de les Dades Personals, de conformitat amb la legislació aplicable als països on opera, desenvolupant, de manera continuada, les mesures de seguretat adoptades per mantenir-les, en qualsevol moment, de conformitat amb qualssevol desenvolupaments legals i tecnològics. 

 

8. Responsabilitats de BusUp

BusUp respon únicament d'aquells danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Lloc Web o de l'Aplicació, sempre que s'hagin produït com a resultat d'una actuació dolosa o imprudent per part de BusUp. L'Usuari, quan accepta la Política de Privacitat, assumeix que la utilització del Lloc Web o de l'Aplicació la duu a terme sota la seva responsabilitat.

BusUp no és responsable de l'exactitud i la veracitat de la informació o de les dades que introdueixin Usuaris o tercers al Lloc Web ni a l'Aplicació i, per tant, tampoc no és responsable de les decisions que es prenguin basades en aquesta informació o els danys produïts per aquest motiu.

 

9. Obligacions de l'Usuari

L'Usuari s'obliga quan navega pel Lloc Web així com quan utilitza l'Aplicació a:

a. Proporcionar dades veraces i, si escau, mantenir-les actualitzades.

b. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat dels altres.

c. Custodiar aquelles dades d'accés i/o contrasenyes, i comprometre's a no cedir-ne l'ús, assumint la responsabilitat que es pugui derivar d'un ús indegut d'aquests.

d. Complir tot el que disposa la Llei, així com aquesta Política de Privacitat.

BusUp pot denegar o restringir l'accés a aquells Usuaris que no respectin aquests Termes i Condicions sense necessitat de notificació prèvia.

 

10. Obligacions dels Clients Especials

BusUp pot celebrar contractes amb persones físiques i/o jurídiques que, a causa de la naturalesa i el volum de les seves necessitats de transport, estiguin interessades ​​i vulguin obtenir beneficis, per a si mateixos o per a altres usuaris potencials de la Plataforma, de serveis de transport personalitzats proporcionats per BusUp (d’ara endavant, "Clients Especials"), en particular, sense limitació, l'establiment de termes específics de creació, gestió i comercialització de rutes de transport predeterminades adaptades a esdeveniments i la configuració especial de la Plataforma (d’ara endavant, "Contractes Personalitzats "). Amb la celebració de Contractes Personalitzats, els Clients Especials es comprometen a:

 

a. Tractar les Dades Personals dels Usuaris a què tinguin accés d’acord amb aquesta Política de Privacitat i amb la llei, sota la seva exclusiva responsabilitat;

b. Permetre que, quan sigui aplicable, BusUp tracti les seves Dades Personals;

c. Implementar i mantenir salvaguardes organitzatives, administratives, físiques i tècniques adequades per a la protecció de la seguretat, disponibilitat, confidencialitat i integritat de les Dades Personals dels Usuaris a què tinguin accés, per protegir-se de l'accés no autoritzat o l'alteració, la divulgació, la destrucció o la pèrdua de Dades Personals;

d. No divulgar Dades Personals dels Usuaris a què tinguin accés llevat de quan estiguin obligats per la llei o quan estiguin expressament permesos en virtut d'aquesta Política de Privacitat o d'un Contracte Personalitzat.


S'aplicaran als Clients Especials les obligacions aplicables a BusUp que preveu aquesta Política de Privacitat, amb les adaptacions necessàries, quan no sigui contrari o incompatible amb els termes i les condicions dels Contractes Personalitzats celebrats amb BusUp, amb els Termes i Condicions disponibles a la Plataforma de BusUp, amb els termes i condicions i polítiques de privacitat específiques que es creïn per a tals Contractes Personalitzats o amb qualsevol disposició legal aplicable, en particular en matèria de protecció de dades.

 

 

11. Modificacions de la política de privacitat

En cas que BusUp modifiqui aquesta Política de Privacitat, BusUp publicarà una notificació al Lloc Web perquè els Usuaris puguin tenir coneixement de qualsevol canvi en el tipus de Dades Personals que es recullen, les finalitats del tractament i/o les comunicacions a tercers. En cap cas les modificacions d'aquesta Política de Privacitat que pugui introduir BusUp es pot considerar que alteren, per si mateixes, l'autorització concedida per l'Usuari per a l'ús de les seves Dades Personals per a unes finalitats determinades. Si, en qualsevol moment, BusUp decideix utilitzar les Dades Personals dels Usuaris de forma diferent a la que s'estableix en el moment de la seva recollida, li ho notificarà als Usuaris per correu electrònic sol·licitant el seu consentiment previ a aquest respecte.

 

12. Acceptació

L'enviament de Dades Personals, via els formularis de l'Aplicació i del Lloc Web, o per l'ús d'altres serveis oferts per BusUp, suposa el consentiment al tractament de les Dades Personals per BusUp i els seus Clients Especials, quan sigui aplicable, en els termes descrits en aquesta Política de Privacitat, sempre que s'hagi acceptat amb caràcter previ i de manera expressa.

 

 

A Barcelona, a 8 de febrer del 2018